Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  B. Dauguviečio spektaklio „Žaldokynė“ premjera

B. Dauguvietis. „Žaldokynė“. 3 veiksmų komedija. Rež. K. Kymantaitė, dail. V. Palaima, J. Jankus, rež. pad. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Jokimas Žaldokas, aludaris, mažažemis valstietis – V. Tomkus, J. Meškauskas; Ieva, jo duktė – B. Marcinkevičiūtė, R. Kirkilionytė, R. Rapalytė; Tamošius, jo sūnus – A. Smailys; Magdalena Paukštytė, Žaldokų tolima giminaitė – A. Gregorauskaitė; Motiejus Sapiega, kaimo smuikininkas – A. Večerskis; Alfonsas Rūta, veterinarijos felčeris – J. Meškauskas, A. Zigmantavičius; Rūtienė, jo žmona – J. Ramanauskaitė, A. Janušauskaitė; Bronius Sidabras, tarybinio ūkio ūkvedys – V. Rumšas, A. Sakalauskas; Jonas Girėnas, tarybinės armijos karininkas – O. Laniauskas; Kostas Jaunikaitis, buvęs kumetis, dabar naujakurys – V. Dumšaitis; Gaška, valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas – V. Petrauskas, A. Zigmantavičius; Dobilienė, valsčiaus partorgė – R. Paliukaitytė, R. Skardžiūnaitė; Tarybinių ūkių grupės direktorius – A. Bružas; Agronomas – A. Rūkas, S. Kubilius; Stankūnų Kazys – J. Braškys, M. Jusčius; Kaimo talkininkai – E. Braziulis, E. Čekuolytė, M. Jusčius, A. Klimas, L. Mulevičiūtė, A. Rūkas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.